تاریچه ۱۸ساله شورای ژورنالیستان افغانستان

فعالیت هابالاترازیکدهه:   

شورای ژورنالیستان افغانستان از ایجاد اداره موقت به عناوین اتحادیه ژورنالیستان- اتحادیه ملی ژورنالیستان- اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران فعالیت داشته در سال ۱۳۹۰ش بنا بر معاذیر و مشکلات که ازناحیه ملاها به خصوص رهایی احمد غوث زلمی که کتابی را که بنام قرانی پاک چاپ کرده بودبنام شورای ژورنالیستان افغانستان باحفظ دفاترولایتی درافغانستان واعضای که در ولایات ومرکز داشت به فعالیت خود ادامه داد.

در طول ۱۸ سال فعالیت های گسترده ی را بدون حمایه دونرخارجی وداخلی مطابق طرزالعمل خویش انجام داده است .

- ایجاد شورای عالی مرکزی ازکدرهای ورزیده جامعه ژورنالیزم در۲۲/۱۱/۱۳۸۲بخاطر بیطرف بودن مرکز ژورنالیستان وعدم تعرض سیاسیون بالای اتحادیه اعضای شورای عالی مرکزی انتخاب شدند.تاشورای ژورنالیستان باحفظ معیارهاواصول بین المللی ژورنالیزم به فعالیت های خویش ادامه دهد. که درهرسال دوبارتاسال های ۱۳۸۶ جلسات شورای عالی مرکزی تدویریافت .

- درسال ۱۳۸۲ – ۱۲۰ تن کدرهای جامعه ژورنالیزم از رسانه های همگانی ،اساتید پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل انتخاب شدند.

- درسومین جلسه شورای عالی مرکزی ۲۰ تن از ژورنالیستان رسانه های همگانی براساس رای گیری اعضای شورای عالی مرکزی به عضویت شورای عالی انتخاب شدند.

- درسال۱۳۸۴- ۱۰-  تن ژورنالیستان ولایت ومرکزبراساس انتخابات درچهارمین جلسه شورا عالی مرکزی به صفت عضوشورای عالی  انتخاب شدند .

- درشمین جلسه شورای عالی مرکزی درسال ۱۳۸۵- ۱۵ تن خبرنگاران رسانه های همگانی به صفت عضوشورای عالی مرکزی انتخاب شندند.

- درهشتمین جلسه شورای عالی درسال ۱۳۸۶ – ۳۵ تن ژورنالیستان تازه نفس که تازه از پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ شده بودند براساس انتخابات به صفت عضوشورای عالی مرکزی انتخاب گردیدند.

دفاع ازحقوق خبرنگاران درکشور: درسال ۱۳۸۲ نشریه افعتاب تاسرحدرهایی ان ازتوقیف ولایت کابل ، محقق نصب ، داکترغوث زلمی .......

- تدویرکنفرانس خبری بخاطر رهایی اجمل نقشبندی درتالار وزارت اطلاعات وفرهنگ وصدور اعلامیه درماه قوس سال ۱۳۸۵.

- صدوراعلامیه ازجانب اداره ژورنالیستان دردومین کنفرانس مطبوعاتی بخاطررهایی ژورنالیست ایتالیایی واجمل نقش بندی ازقید طالبان درولایت هلمند .

- تدویرکورس های کوتاه مدت ودراز مدت : ۷۸ دور کورس هابخاطر ارتقاع ظرفیت ژورنالیستان ګویندها  2ماهه، 3ماهه،6 ماهه ، 9 ماهه به طورتیوریک وپرکتیک توسط استادان مجرب داکتر سید شفیح راحل ، داکترغوث زلمی ،داکتر عصمت اللهی استادپوهنحی ژورنالیزم ، پوهاند وفا رییس پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل ،پوهنمل غروال، پوهنمل نوریخش ،استادنوریه اشرف ،پوهنمل نصرالله استانکزی،حفیظ الله بارکزی معاون اول شوراژورنالیستان ،استادسعیدی ،پوهاند کاظم آهنګ ...

- کارهای عملی درتلویزیون تعلیمی وتربیتی معارف ،رادیوتلویزیون ملی ، هفته نامه ژورنالیست ، هفته نامه اور،مجله سباوون ،تلویزیون بانو.

۱۹ دورکورسهای دوماهه ژورنالیزم بصورت رایگان بخاطرارتقای ظرفیت ژورنالیستان درمطبعه آزادی ، آژانس باختر ومهمانخانه وزارت سرحدات و۵۹ دورکورسهای ارتقای ظرفیت دردفتر مرکزی شورای ژورنالیستان افغانستان تاکنون تدویر یافته است .

- اشتراک معاون اول اتحادیه ژورنالیستان محترم حفیظ الله بارکزی درکمیسیون قانون رسانه ها در2 مرحله ، درسال ۱۳۸۱ وسال ۱۳۸۳دروزارت اطلاعات وفرهنګ .

ا خذ جواز3 دورازکمیسیون انتخابات  بخاطرپوشش خبری ،نظارت ازانتخابات وتهیه گزارشات :

- دوراول انتخابات ریاست جمهوری شورای ولایتی درسال ( ۱۳۸۴ ) واستخدام 700 تن خبرنگاران واخذ کارت ازکمیسیون انتخابات برای ژورنالیستان وتوزیع آن.

- اشتراک ژورنالیستان درانتخابات سال ۱۳۸۸( 2200 ) تن بخاطرنطارت وتهیه ګزارشات واخذکارت برای خبرنګاران درسطح ولایات ومرکز از کمیسیون انتخابات .

- اشتراک ژورنالیستان درانتخابات سال ۱۳۹۳دورسوم  1800 تن درسطح ولایات ومرکز واخذ کارت ازکمیسیون انتخابات برای ژورنالیستان بخاطر پوشش خبری وتهیه ګزارش .

- تامین ارتباطات با سازمان های ممثل درخارج از کشور.

- تجلیل از روزهای بین المللی مطبوعات (سوم می ) درسال 1384 درتالارمطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنک وتقدیرازژورنالیستان شایسته رسانه های همگانی درکابل ولایت بدخشان ولایت ننگرهار.

- تجلیل از(سوم می )  وتقدیر از ژورنالیستان شایسته رسانه ها روسای ولایات اداره ژورنالیستان درسال (1385 ) وارایه ګزارشات خشونت علیه ژورنالیستان وصدوراعلامیه درموردفتل اجمل نقشبندی ورهایی خبرنګارایتالوی درولایت هلمنددرتالاروزارت اطلاعات وفرهنګ .

- تجلیل ازروزجهانی مطبوعات درسال (1386) وتقدیرازژورنالیستان شایسته رسانه ها درتالارهوتل ستاره به همکاری اداره یونسګو مقیم درکابل .

- تجلیل از(سوم می ) درسال ۱۳۸۷ –تقدیراز ژورنالیستان مدیرمسولان خبری رسانه ها درتالارمرکزبین المللی وزارت اطلاعات وفرهنګ .

- تجلیل ازسوم می روزبین المللی مطبوعات وارزش های آزادی بیان ومقالات ژورنالیستان درسالدر۱۳۸۸وزارت اطلاعات وفرهنګ .

- تجلیل از( سوم می ) وتقدیرازخبرنګاران رسانه های همګانی درسال ۱۳۸۹ تالاروزارت اطلاعات وفرهنګ .

- تجلیل از(سوم می ) وتقدیرازژورنالیستان آزاد ورسانه های همګانی درسال ۱۳۹۲ درتالاروزارت اطلاعات وفرهنګ وارسال تقدیرنامه ها بخاطرتشویق خبرنګاران وحفظ آزادی بیان به مراګزولایتی شورای زورنالیستان افغانستان .

- تجلیل ازروزبین المللی مطبوعات وتقدیراز ژورنالیستان رسانه های همګانی خبرنګاران ازاد بحث وګفتګو درمورددموکراسی،ارزش های ازادی بیان یګانه دست اورد مردم وژورنالیستان افغانستان .

- چهالشها دربرابرخبرنګاران ارایه ګزارشات خشونت ،تهدید علیه ژورنالیستان ،مصونیت خبرنګاران عدم دسترسی به اطلاعات درسطح مرکزولایت ،مصونیت وامنیت ژورنالیستان ،مصونیت شغلی خبرنګاران ،مشکلات اقتصادی رسانه ،عدم دسترسی به اطلاعات،تهدید خبرنګاران،خشونت علیه ژورنالیستان ،سانسوراز جانب حکومت ،عدم بررسی حکومت از دوسیه های ژورنالیستان درنقاط امن درسالیان 1393_1394_1395_1396- 1397-1398- این همه مورد است که ازجانب شورای ژورنالیستان افغانستان به وقت وزمان معین درمرکزبین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنګ مرکزرسانه های حکومت وتالارشورای ژورنالیستان افغانستان تدویرواجراات صورت ګرفته است.

تجلیل ازروزهای بین الململلی زن (هشتم مارچ ) :

تجلیل ازروزبین المللی زن وتقدیراززنان شایسته ژورنالیست وتوزیع تحفه ها برای زنان شایسته درسال ۱۳۸۴ درتالارهوتل خیرخانه

تجلیل ازهشتم مارچ وتقدیراززنان شایسته ژورنالیست درسال۱۳۸۵ درتالارهوتل چهاراهی تایمنی سرک میدان هوایی به کمک کمپنی انتصلات .

تجلیل ازروزبین المللی زن وتقدیراززنان شایسته ژورنالیستان رسانه های همګانی وتوزیع تحفه ها برای زنان ازجانب شرکت الکوزی درسال ۱۳۸۹ درهوتل انصاف به کمک کمپنی مخابراتی اتصالات.

تجلیل ازهشتم مارچ وتقدیراززنان توانمندژورنالیست رسانه های همګانی زنان خبرنګارازاد شورای ژورنالیستان درتالاروزارت اطلاعات وفرهنک درسال ۱۳۹۳ به کمک حق العضویت های اداره ژورنالیستان.

تجلیل ازهشتم مارچ وتقدیرازژورنالیستان شایسته زن وتوزیع یک دانه گل به خبرنګاران درسال 1396 به کمک شورای ژورنالیستان .

ایجادنماینده گی های شورای ژورنالیستان درولایات :

شورای ژورنالیستان بخاطردفاع ازحقوق ژورنالیستان،ارتقای ظرفیت ،هماهنګی ژورنالیستان وګسترش آزادی بیان درکشورمراکزخودرا درسطح ولایت ایجادنمود.

ولایات هرات وخوست به اثر سعی وتلاش مرکزوژورنالیستان آن ولایت درسال ۱۳۸۱ ایجاد شد.

ولایت ننګرهاردرسال ۱۳۸۳ ایجادشد.

ولایت کنر،لغمان ونورستان ،هلمند درسال ۱۳۸۴ ایجادګردید.

ولایات:  پروان،کاپیسا، بغلان،کندوز،بلخ،جوزجان،فاریاب، درسال1386 ایجاد شد.

ولایات : سرپل وسمنګان درسال ۱۳۸۷ – ایجادشد.

ولایات : لوګروپکتیا ،غزنی ،بدخشان ،تخاردرسال ۱۳۸۸ ایجادشد.

ولایت میدان وردک درسال ۱۳۸۹ ایحاد شد.

ولایات سرپل ، غور،بادغیس ،بامیان ،پکتیکا درسال ۱۳۹۲ – ایجادشد.

ولایات : دایکندی ،فراه درسال ۱۳۹۳ – ایجادشد.

ولایت پینجشیر درسال ۱۳۹۸ – ایجادشد.

ولایت زابل،کندهار، نیمروز،ارزګان به نسبت ناامنی ها ایجادشده نتوانست خوشبختانه اعضای شورای ژورنالیستان افغانستان همه درآن جا دررسانه فعالیت دارند.

کنفرانس های افغانستان شورای ژورنالیستان رطول بالاتر از یک دهه :

- اولین کنفرانس مطبوعاتی شورای ژورنالیستان دراواخرسال  1385 درماه قوس بخاطررهایی اجمل نقشبندی  ورهایی خبرنګارایتالیایی که درولایت هلمند ازطرف طالبان ګرفته شده بودند درمرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات فرهنګ تدویریافت تا حکومت دررهایی اجمل نقشبندی وخبرنګارایتالوی اقدام کند متاسفانه اجمل نقشبندی به قتل رسیدخبرنګارایتالوی مدت بعد رهاشد.

دومین صدوراعلامیه شورای ژورنالیستان افغانستان طی نشست خبری درماه جدی سال ۱۳۸۵ – بخاطر رهایی اجمل نقشبندی وخبرنګارایتالیایی درمرکزمطبوعاتی وزارت اطلاعات وفرهنګ اعلام شد.

تظارات وشتراک ژورنالیستان بخاطرقتل اجمل نقشبندی دراواخرسال ۱۳۸۵ - .

- کنفرانس خبری بخاطرخشونت علیه خبرنگاران درسال ۱۳۸۶ – درتالاروزارت اطلاعات وفرهنگ.

- کنفرانس مطبوعاتی بخاطرتهدید وخشونت علیه خبرنگاران درتالاروزارت اطلاعات وفرهنگ .

- کنفرانس مطبوعاتی بخاطرعدم دسترسی به اطلاعات وتهدید یک تن ازخبرنگاران تلویزیون طلوع از جانب یکتعدادوکلای ولسی جرگه درسال ۱۳۸۶ درتالاروزارت فرهنگ .

- کنفرانس خبری درمورد کشته شدن منادی همکارروزنامه نیویارک تایمزدرولایت کندوز درتالاراداره ژورنالیستان .

کنفرانس خبری درمورد خشونت علیه  ژورنالیستان براساس عرایض واصله ژورنالیستان ازولایات در۳ موردازجانب اراکین دولتی ونیروهای نظامی مثال : برخوردپولیس سروبی با خبرنگارتلویزیون ژوندون.

- کنفرانس خبری درمورد اشتراک ورسالت ژورنالیستان درانتخابات وناقص بودن لایحه کمیسیون انتخابات بخاطر آزادی بیان وقانون مطبوعات .

- کنفرانس مطبوعاتی  وصدور اعلامیه درموردقتل عبدالهادی همدرد خبرنگار رادیوتلویزیون ملی درولایت هلمند.

- کنفرانس خبری درموردتهدیدوخشونت علیه ژورنالیستان وقانون ستیزی از جانب مسولین حکومت درولایات .

- نشست خبری پیرامون ادامه خشونت وتهدید علیه خبرنگاران از جانب افرادناشناس درکابل وصدور اعلامیه از جانب شورای ژورنالیستان افغانستان .

- نشست خبری درمورد عدم توجه حکومت بخاطر مجازات عاملین خشونت وتهدیدعلیه خبرنگاران .

- کنفرانس خبری درمورد قتل ژورنالیست (نیلس هارنر) خبرنگار رایوی ملی سویدن دروزیرمحمد اکبرخان کابل.

- کنفرانس خبری درمورد رهایی عبدالمک خراسانی مدیرسول رادیوکوکچه و ۳ تن خبرنگاران رادیوکوکچه ولایت بدحشان .

- کنفرانس مطبوعاتی درمورد فعالیت های رسانه هابراساس صول ومعیارهای ژورنالیزم متکی به قوانین نافذدرکشور .

- کنفرانس حبری درمورد حقوق ژورنالیستان  (مصونیت شغلی ) دررسانه ها ،عدم همکاری وتطبیق قانون رسانه ها از جانب وزارت اطلاعات وفرهنگ.

- نشست خبری درمورد افزایش خشونت ها وتهدیدعلیه خبرنگاران وصدوراعلامیه پیرامون لت کوب میرمسول پکتیا غژ وچند تن خبرنگاران که ازطرف محافظین عبدالستارسعادت ریس کمیسیون شکایات انتخاباتی .

- کنفرانس خبری درموردعلل وانگیزه افزایش خشونت  علیه خبرنگاران ورسانه ها وراه های حل آن .

- نشست خبری در مورد توهین ،اهانت ودسیسه توقیف ریس شورای ژورنالیستان ولایت بدخشان ودوتن خبرنګاران از طرف محافظین والی بدخشان .

- کنفرانس مطبوعاتی درموردخشونت ،تهدید،قتل ژورنالیستان ،ارتقای ظرفیت خبرنګاران فعالیت های گسترده ی راانجام داده است .

هدف ایجاد شورای ژورنالیستان افغانستان ازایجاد اداره موقت تاحال: دفاع از حقوق ژورنالیستان، هماهنګی ژورنالیستان درسطح کشور، ارتقاع ظرفیت خبرنګاران ، تامین ارتباط با سازمان های ممثل درجهان ، عملی کردن فیصله های کنوانسیون های بین المللی درعرصه ژورنالیزم ،ایجادمراکزدرسطح کشور، خوشبختانه این همه اموررا درطول 18 سال بدون کدام دونر خارجی وداخلی انجام داده است.

تیم ما