مصاحبه

مصاحبه اختصاصی با خانم فرحنازقبادطلایی یک تن از خانم های رنجدیده کشور۱۳۹۷

9 ماه پیش / نظریات

وضعیت کنونی کشور نه تنها برای خبرنگاران و بلکه برای کارمندان صحی و مردم عام هم بسیا...